ENGLISH/SVENSKA1

HIDDEN BY THE TERRAIN – NORDIC FIGHTERS

Nordic camouflage uniform patterns and colorings are noticeably different despite the countries having rather similar greenery and forest types.

Camouflage patterns for combat uniforms started to develop in the 1800’s due to the development of more accurate firearms. Bright uniforms that had separated a friend from a foe before, now made soldiers targets.

Changing power dynamics and the allies’ influence can be seen in the differences and development of the camouflage patterns. If blending into the terrain was the only goal there would be fewer differences.

Nordic Combat Uniform will replace national uniforms in 2023

New Nordic Combat Uniform will replace the uniforms in the exhibition, but the new uniforms will keep their national patterns. The new uniforms have been designed solely for the battlefield. The current uniforms will stay as vacation and parade uniforms alongside with the new ones.

The new set will include underwear, middle layers and combat uniforms for Europe’s climate, as well as for jungle- and desert environments. Two frost -camos and rain and snow -camos have been included in the set. Finland will continue to use M05- snow camo which fits Finland’s operational environment better.

Nordic Combat Uniform is a part of Nordic NORDEFCO -defence cooperation and the first time Nordic countries cooperate in clothing purchases and get all the combat uniforms as a set.

NORDEFCO was built on a long cooperation between the countries after World War 2

The cooperation has been coordinated and directed under different letter combinations since the 1960’s. In 2009 Nordic countries decided to come together and combine earlier, partly parallel forms of defence cooperations, under Nordic Defence Cooperation – NORDEFCO.

I SKYDD AV TERRÄNGEN – NORDISKA SOLDATER

De nordiska terrängdräkternas mönster och färger avviker betydligt från varandra trots relativt likartade växt- och skogsförhållanden.

Militäruniformernas terrängmönster utvecklades på 1800-talet som ett resultat av träffsäkrare eldvapen. Granna uniformer genom vilka de egna soldaterna avvek från motståndaren gjorde soldaterna till mål.

I skillnaderna på terrängmönstren och deras utveckling kunde man se förändringar i makt- och alliansförhållandena. Om man eftersträvade enbart behovet att döljas i terrängen var skillnaderna relativt små.

Den nordiska gemensamma stridsdräkten ersätter den nationella stridsdräkten år 2023

Den nya Nordic Combat Uniformen ersätter stridsdräkten som visas i utställningen dock så att de nya plaggen bibehåller sin nationella prägel. De nya plaggen är utvecklade enbart med tanke på stridsfältet. Terrängdräkterna på utställningen kvarstår som permissions- och paraduniformer jämsides med de nya stridsdräkterna.

Den nya dräkthelheten omfattas av underkläder, mellanplagg och terrängdräkt med tanke på väderleksförhållandena i Europa samt djungel- och ökenförhållanden. I helheten ingår även två dräkter för användning i kyla samt regn- och snödräkter. Finland använder även i fortsättningen M05-snödräkten om den passar bättre i den finländska omgivningen.

Den enhetliga stridsdräkten är en del av det nordiska NORDEFCO-försvarssamarbetet och första gången då de nordiska länderna samarbetar i anskaffningen av klädesplagg och därmed inhandlar soldatens klädutrustning som en helhet.

NORDEFCO baserade sig på ländernas långvariga samarbete efter andra världskriget.

Samarbetet har koordinerats och letts i form av olika bokstavskombinationer sedan 1960-talet. År 2009 beslöt de nordiska länderna att samordna sina tidigare, delvis parallella försvarssamarbetskrafter i Nordic Defence Cooperation -NORDEFCO.

Shopping Cart
Scroll to Top