PERSONAL DEFENCE

Personal defence is a sum of firepower, action, support, protective gear and environment or surrounding elements.

Soldier’s personal protective gear consists of a helmet, a visor, goggles, earmuffs and a splinter- or a ballistic vest. The right use of the gear protects the user from injuries and reduces losses.

Over the last decades the weight of the soldier’s equipment has steadily increased. The soldier’s firepower and defence have improved, but the weight of the equipment can set limits to actions. New, better and lighter equipment is being researched.

The composite helmet made by FY-Composite is a part of the Finnish Defence Forces’ protective gear and it weighs 1100 g

The ballistic composite helmet protects from splinters and bullets from firearms. Large protective area and the option to attach accessories increases the protection the helmet provides, but also increases the weight of the helmet which strains the nape.

Helmet manufacturers are researching new materials that provide the same level of protection and functionality with lighter materials.

M17 -ballistic vest protects against grenade splinters and firearm bullets

In 2017 The Finnish Defence Forces introduced a lighter ballistic vest with a smaller protective area than before.

The ballistic vest’s level of protection can be increased by adding armor plates. Ballistic fibers such as polythene or aramid are used in the vest’s inner layers. In the hard parts of the vest ceramic and titanium is used.

Due to separate plates, the vest also gives protection against rifle caliber bullets.

Active protection

With active protection the soldier aims to obstruct or complicate the attacker’s actions.

The means of active protection are destroying the attacker’s scouting-, surveillance- and communication equipment, minesweeping and decreasing the attacker’s health, paralyzing or destroying them.

PERSONLIGT SKYDD

Det personliga skyddet är summan av elementen eldkraft, funktion, stöd, skyddsutrustning, terräng och omgivning.

Soldatens personliga skydsutrustning består av hjälm, visir, skyddsglasögon, hörselskydd samt splitter- eller skottsäker väst. Rätt användning av skyddsutrustningen skyddar från skador och minskar förlusterna.

Under de senaste decennierna har vikten på soldaternas utrustning ökat stadigt. Soldatens skydd och eldkraft har förbättrats men utrustningens tyngd kan begränsa verksamheten. Genom forskning söker man nya, lättare skyddsmaterial.

Till skyddsutrustningen inom Finlands försvarsmakt hör komposithjälmen tillverkad av FY-Composite vars vikt är 1100 g

Den ballistiska komposithjälmen skyddar mot splitter och kulor från handeldvapen. Hjälmens täckande skyddsområde gör det möjligt att fästa utrustning och öka skyddet men ökar samtidigt hjälmens tyngd vilket å andra sidan ökar belastningen på nacken.

Tillverkarna av hjälmar undersöker nya material som erbjuder minst samma skyddsnivå och funktionalitet utan att öka på vikten.

Den skottsäkra M17-västen har ett ballistiskt skydd mot splitter från granater och kulor från handeldsvapen

Den lättare skottsäkra västen som togs i bruk 2017 inom Finlands försvarsmakt har en mindre skyddsyta.

Den skottsäkra västen skyddsnivå kan ökas med att fästa skyddsskivor. Västens innerlager består av ballistisk fiber såsom polyeten och aramid. Västens hårda delar består av keramik och titanium.

Tack vare tilläggsskivorna skyddar västen även mot skott från gevärskalibriga vapen.

Aktivt skyddande

Genom aktivt skydd strävar soldaten att hindra eller försvåra anfallarens verksamhet.

Aktivt skyddande betyder att anfallarens underrättelse-, övervaknings- och kommunikationsutrustning störs, vapen och ammunition förstörs, minor desarmeras eller att anfallarens levande kraft reduceras eller elimineras.