IMPROVING THE DEFENCE

The aim of the disguise or camouflage is to merge objects or troops to the environment by using different devices, materials, shapes and colors. Camouflaged troops pursue shelter or having the element of surprise in the combat.

Camouflage

The role of the camouflage increases when distances get shorter. The camouflage methods enable combat near the enemy.

Fighters use traditional camouflage methods such as camouflage nets, face paints and natural materials. Other camouflage methods, that match the demands of the ever developing observation techniques, are also being used.

Camouflage is a passive mean of protection. Other means include diversification, diversion, mobility, using the terrain and fortifying.

The camouflage materials for the built environment are gray and angular.

Forest camo

The Finnish Defence Forces’ uniforms use the M/05 -pattern that’s the result of wide research and testing.

The resource depot executed product development together with Technical Research Center VTT Oy, Finnish Defence research agency and Defence Force’s logistic command during 1995-2005. VTT, together with Finlayson, specified the camouflage patterns, colors and respective proportions based on the Finnish Forest Research Insititute’s photographs. From Erkki Oksanen’s photographs VTT chose 25 from spring, 50 from summer and 25 from autumn.

The new camouflage patterns match the forest terrain’s infrared projections better. In cloudy weather the dark gray makes the soldier’s profile blend in with the terrain’s shadow better than before. In the terrain tests where M91 and M05 -uniforms’ stealth abilities were compared with using spotlights, the new pattern, surface and coloring proved to be better.

FÖRBÄTTRING AV SKYDD

Genom maskering och skydd i terrängen strävar man till att kamouflera objekt och trupper i omgivningen med hjälp av olika utrustning, material, former och färger. Genom kamouflage strävar man att öka skyddet samt erhålla en fördel genom överraskning i stridssituationer.

Kamouflering

Kamoufleringens betydelse ökar när avståndena minskar. Kamouflagemetoderna möjliggör strid nära motståndaren.

Soldaten kan använda sig av traditionella kamoulfleringsmetoder såsom kamouflagenät, ansiktsfärg och naturfärger. Jämsides kan även andra kamoufleringsmetoder och -tekniker användas som beaktar allt mera utvecklade observationsmetoder.

Kamouflering är en passiv skyddsmetod. Andra metoder är utspridning, vilseledning, ta skydd av och utnyttja terrängen, rörlighet och befästning.

Kamouflagematerial som används bland bebyggelse är i gråfärgade och till formen kantiga.

Skogstäckning

Mönstret på terrängdräten M/05 inom Finlands försvarsmakt är fyrfärgad som ett resultat av omfattande forskning och testning.

Ekonomidepån utförde produktutvecklingen tillsammans med Statens Tekniska Forskningscentral VTT Oy, Försvarsmaktens tekniska forskningsanstalt och Försvarsmaktens materialverk åren 1995-2005. Statens Tekniska Forskningscentral definierade terrängmönstret, färgerna samt deras inbördes förhållanden på basen av Skogsforskningsinstitutet tillsammns med Finlayson. VTT valde ut från Erkki Oksanens fotografier 25 bilder från våren, 50 från sommaren och 25 bilder från hösten.

Terrängmönstren på den nya terrängdräkten mosvarar noggrannare än tidigare skogsmiljöns infraröda reflektioner. Under gråa molniga förhållanden blandas soldatens profil med terrängens skuggor bättre än tidigare. Under terrängtester då man jämförde M91 och M05 terrängdräkternas skyddsegenskaper då man använde ljusförstärkare visade sig den nya modellen, yta och färgsättning vara betydligt bättre.