ENGLISH/SVENSKA 1944 – 5

VALKEASAARI 

The Finnish maine defensive line in Karelian Isthmus became the target for the Soviet offensive which started on 9th of June 1944. The line stood firm during the first day. However, the main offensive started on the following morning. After a fierce two hour long artillery barrage, a strong Soviet offensive broke the defensive positions of the 10th division in Valkeasaari. At the end of the day, the breakthrough was already 15km wide. Finnish troops had to pull back to the rear line running between Vammelsuu-Taipale (VT-line)

KUUTERSELKÄ

Soviet attacks on the unfinished VT-line started already on the 11th of June and were widened during the next day. Soviet troops made a breakthrough on the morning of the 14th of June in Kuuterselkä. By dusk, the breakthrough had grown bigger and Soviet troops had moved to the rear of the cavalry brigade defending the coastline. 

Detachment Puroma was assigned to make an attack on Kuuterselkä and capture it back, maintaining the VT-line as the main goal. The attack started after a bombardment by the Finnish air force and artillery at 22:45. Spearheading the attack, assault guns destroyed Soviet tanks and jaeger troops attacked forward. The fierce attack was stopped by heavy artillery fire. The detachment was able to withstand Soviet counterattacks, but the casualties had taken the attack strength from the detachment. Eventually, the attack was called off because it was realized that capturing Kuuterselkä had no longer a meaning. 

The Commander-in-Chief appointed general lieutenant Lennart Oesch as the commander of the forces in the Karelian Isthmus which consisted of III and IV army corp. Oesch was tasked with pulling the troops back to Vyborg-Kuparisaari- Taipale line (VKT-line) and maintaining them ready for battle. 

VALKEASAARI 

Den viktigaste finska försvarspunkten på Karelska näset utsattes för det sovjetisk anfallet den 9 juni 1944. Försvaret höll det första dygnet. Den egentliga storoffensiven inleddes nästa morgon. Efter några timmar av hård indirekt eld krossade de sovjetiska trupperna 10. divisionens försvar vid  Valkeasaari med ett mycket kraftigt anfall. I slutet av dagen var genombrottet redan 15 kilometer brett. De finska trupperna tvingades retirera till försvarslinjen Vammelsuu – Taipale (VT-linjen). 

KUUTERSELKA  

De sovjetiska truppernas attacker mot den ofullbordade VT-linjen började redan den 11 juni och utvidgades följande dag. På morgonen den 14 juni bröt angriparen igenom vid Kuuterselkä. På kvällen hade genombrottet utvidgats och angriparen hade avancerat bakom Kavalleribrigadens ställningar vid kusten. 

Stridsavdelning Puroma fick order att anfalla och inta Kuuterselkä med VT-linjen som mål. Anfallet inleddes efter stöd av flyg och en kort förberedelse med artillerield kl. 22.45. I spetsen förstörde stormkanoner fiendens vagnar och infanteriet ryckte fram. Det häftiga anfallet stoppades av artillerield. Fiendens motanfall slogs tillbaka men förlusterna hade tagit udden av stridsgrupp Puroma. Småningom avbröts anfallet när det stod klart att det inte längre var viktigt att erövra Kuuterselkä. 

Generallöjtnant Lennart Oesch utsågs av överbefälhavaren till befälhavare för Karelska armén, under vars befäl Karelen-regementena IV AK och III AK underställdes. Oeschs uppgift var att leda trupperna stridsdugliga till linjen Viborg – Kuparsaari – Taipale (VKT) och att stoppa anfallet. 

Shopping Cart
Scroll to Top