ENGLISH/SVENSKA YK10

KOSOVO – KFOR

Area of operation: Province of Kosovo in Yugoslavia

Headquarters: Pristina

Started: June 1999

Mission strength: 18 000 personnel

Participating countries: 35

Finns served: 5375

The mission of the NATO-led operation KFOR, operating under a UN mandate is to prevent hostilities and ensure peace in the multi-ethnic Kosovo through its military presence. KFOR is responsible for the military components of UN  Council Resolution 1244/99. It also supports the UN-led and coordinated interim civilian administration in Kosovo, UNMIK and other international organisations.

Kosovo is divided into a south-western, eastern, central and north-eastern multinational brigade. The south-western brigade was led by the Germans, the central by the Finns, the north-eastern by the French and the eastern by the Americans.

Finnish participation

As of 1 May 2004, Finland took over the coordination and leadership of the Central Brigade (MNB Centre). Brigadier General Antti Lankinen is the Brigade Commander. The Finnish Headquarters and Communications company will continue to be responsible for the brigade’s headquarters and communication systems.

In addition to Finland, the Central Brigade includes Sweden, Norway, the United Kingdom, Ireland, the Czech Republic, Slovakia and Latvia. The Finnish-Irish Combat Division is part of the Central Brigade. In addition to the Finns  it includes one Irish and one Swedish company. In addition to the Central Brigade and the Combat Section Finns are also employed at the KFOR headquarters, the Multinational Transport Company, the Multinational Military Police Company and the NSE.

KOSOVO – KFOR

Verksamhetsområde: Kosovoprovinsen i Jugoslavien

Stab: Pristina

Inleddes: juni 1999

Uppdragets styrka: 18 000 personer

Deltagande länder: 35

Finländare som tjänstgjort: 5375

Den Natoledda styrkan KFOR som verkar under ett FN-mandat har till uppgift att genom sin militära närvaro förhindra fientligheter och säkerställa fred i det multietniska Kosovo. KFOR ansvarar för de militära delarna av FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99. Den stöder också den FN-ledda och samordnade civila interimsadministrationen i Kosovo, UNMIK samt andra internationella organisationer.

Kosovo är uppdelat i en sydvästlig, östlig, central och nordöstlig multinationell brigad. Den sydvästra brigaden leds av tyskarna, den centrala av finländarna, den nordöstra av fransmännen och den östra av amerikanerna.

Finlands deltagande

Från och med den 1 maj 2004 tog Finland över samordningen och ledningen av den centrala brigaden (MNB Centre). Brigadgeneral Antti Lankinen var brigadkommendör. Det finska stabs- och signalkompaniet ansvarar fortsättningsvis för brigadens stabs- och signalsystem.

Brigaden består av fredsbevarare från Finland, Sverige, Norge, Storbritannien, Irland, Tjeckien, Slovakien och Lettland. Den finsk-irländska stridsavdelningen  är en del av Centralbrigaden. Förutom finländarna ingår ett irländskt och ett svenskt kompani i den. Förutom vid  och brigaden och stridsavdelningen arbetar finländare också vid KFOR:s högkvarter, det multinationella transportkompaniet, det multinationella militärpoliskompaniet och NSE.

Shopping Cart
Scroll to Top