ENGLISH/SVENSKA YK12

AS A TRAINING OFFICER IN MALI

Staff sergeant  Ismo Flink 2013

Since February 2013, Finns have participated in the EUTM Mali operation in Africa. For 10 weeks, one battalion of the Malian army is trained at a time at the training base. The duration of the contract is six months so the Finns will have time to train two separate battalions during this period. There will be four training companies in the battalion.

At the time of writing 10 Finns are serving in the operation, three officers and seven NCOs. Two officers are serving at the Koulikoro training base, one as deputy commander of the 3rd Training Company and the other as platoon leader of the 1st Platoon. In addition one officer is serving at the Operation Headquarters in Bamako as a National Elder. All seven NCOs are serving as trainers at the Koulikoro Training Base.

NBTT

The Nordic Baltic Training Team (NBTT 3.INF TRG COY, 3rd Infantry Training Company) consists of trainers from Finland (9), Sweden (8), Estonia (5), Latvia (1) and Lithuania (2). The mission is to train one infantry company, about 150 MaAF soldiers for 10 weeks.

The training will include:

– training in basic fighter skills

– specialised training (explosives and roadside bombs, communication, operations in populated areas, medical, etc…)

– team training (platoon, company and battle group combat)

– leadership training (NCOs and officers)

Adapting training topics into practical action

The adapting of training into practice is quite familiar to the Finns. The training officer (a French lieutenant colonel) gives the objectives for the week and the various resources (e.g. firing range, training areas) to the company commander (a Swedish major), whose weekly programme is used by the platoon leaders to draw up their own weekly programmes. The Swedish way of management allows quite a lot of freedom of action as far as the weekly programme is concerned as long as the objectives set are achieved at the end of the week. Finnish team staff are split  into two ”training teams”. On a normal day, training team A is responsible for morning and afternoon training, training team B for morning training. This allows for a more even distribution of the workload. Certain training subjects (e.g. C-IED training, combat in town areas) place a greater burden on the specialists, as do the weekly field exercises.

The implementation of training is based on rather traditional Finnish tactics. The team leader provides the training team with a training topic and related objectives. Firing range days, cross-country exercises and team and company exercises are of course different from this pattern as at home. The emphasis in all activities is on flexibility and the ability to adapt to rapid changes in the situation which seems to be more the rule than the exception.

WEEKLY PROGRAMME

Monday:

0630-0830 Running training/gym

0830-1230 Group attack, lessons and training

– Lessons in outdoor classroom, in the shade of a big tree, training in a nearby area

1530-1730 C-IED lesson

– exceptionally in indoor classroom, PowerPoint presentation and video clips on IED attacks

Tuesday:

0630-0830 Weapons maintenance

0830-1230 Preparatory firearms training

– Firing practice, firing positions, target practice

– PKM fighters: weapons handling training: loading, safety, target practice

1400-1730 Basic exercises on the shooting range

– 15 rounds+15 rounds at 50 m and 100 m with assault rifles

– PKM training shoots not carried out due to lack of ammunition

Wednesday:

0600-2400 Cross-country exercise

– march to training area, teaching 5m/25m inspection, setting up access control post, teaching vehicle and personnel inspection, setting up patrol base

Thursday:

0000-1730 Field exercise

– Establishment and maintenance of control post, practice vehicle checks, march back

Friday:

0630-0830 Aerial run

– Run to and from the antennas on a nearby hill, about four kilometres, equipped with camouflage and assault rifle.

0830-1030 Combat EOD support lesson

– Lesson on explosives and ammunition given by a German-trained EOD detachment

1030-1230 Group ambush lesson

1530-1730 Group ambush training

Saturday:

0630-0830 Close combat training

– Punch teaching (Lithuanian NCO) and military wrestling

0830-0930 First aid training

– making tourniquets

0930-1030 LOAC lesson (Law of Armed Conflicts)

1030-1230 Setting up an access control point with vehicle

SOM UTBILDNINGSUNDEROFFICER I MALI

Militärmästare ia.  Ismo Flink 2013

Sedan februari 2013 har finländare deltagit i EUTM i Mali i Afrika. Under 10 veckor utbildas en bataljon ur den maliska armén åt gången på utbildningsbasen. Kontraktstiden är sex månader. Finländarna kommer därmed att ha tid att utbilda två separata bataljoner under denna period. Bataljonen består av  fyra utbildningskompanier.

I skrivande stund tjänstgör 10 finländare i hela operationen, tre officerare och sju underofficerare. Två officerare tjänstgör på Koulikoro övningsbas, den ena som ställföreträdande chef för det 3:e utbildningskompaniet och den andra som plutonchef för den 1:a plutonen. Dessutom tjänstgör en officer vid operationsstaben i Bamako som nationell äldste. Alla sju underofficerare tjänstgör som utbildare vid Koulikoros utbildningsbas.

NBTT

Det nordisk-baltiska utbildningsteamet (NBTT 3.INF TRG COY, 3rd Infantry Training Company) består av utbildare från Finland (9), Sverige (8), Estland (5), Lettland (1) och Litauen (2). Uppdraget är att utbilda ett infanterikompani, ca 150 MaAF-soldater  under 10 veckor.

Utbildningen kommer att omfatta följande

– utbildning i grundläggande stridsfärdigheter

– specialiserad utbildning (sprängämnen och vägbomber, kommunikation, operationer i befolkade områden, sjukvård, etc…)

– grupputbildning (strid i pluton, kompani och stridsgrupp)

– ledarskapsutbildning (underofficerare och officerare)

Omvandling av utbildningsämnen till praktisk handling

Utbildning för praktiken sker på ett sätt som är ganska bekant för finländare. Utbildningsofficeren (en fransk överstelöjtnant) ger veckans mål och de olika resurserna (t.ex. skjutfält, övningsområden) till kompanichefen (en svensk major). Veckoprogrammet fastställs av plutoncheferna. Det svenska sättet att leda ger stor handlingsfrihet när det gäller veckoprogrammet så länge som de uppsatta målen har uppnåtts i slutet av veckan. Den finska personalen är uppdelad i två ”utbildningsteam”. Under en normal dag ansvarar utbildningsgrupp A för morgonövningen och eftermiddagsträningen, utbildningsgrupp B för morgonträningen. Detta möjliggör en jämnare fördelning av arbetsbördan. Vissa utbildningsämnen (t.ex. utbildning i C-IED, strid i tätort) innebär en större arbetsbörda för specialisterna, liksom de veckovisa fältövningarna.

Genomförandet av utbildningen bygger på traditionell finsk utbildningstaktik. Gruppchefen förser utbildningsteamet med ett utbildningsämne och mål. Skjutfältsdagar, terrängövningar, team- och kompanifärdigheter skiljer sig vanligtvis ofta från detta mönster såsom i hemlandet. Tyngdpunkten i alla aktiviteter ligger på flexibilitet och förmåga att anpassa sig till snabba förändringar i situationen vilket verkar vara mer regel än undantag här.

VECKOPROGRAM

Måndag:

0630-0830 Löpträning/gym

0830-1230 Gruppattack, lektion och träning

– Lektion i klassrum utomhus, i skuggan av ett stort träd, träning i ett närliggande område

1530-1730 Lektion om C-IED

– undantagsvis i klassrum inomhus, PowerPoint-presentation och videoklipp om IED-attacker

Tisdag:

0630-0830 Underhåll av vapen

0830-1230 Förberedande skjututbildning

– Skjutövning, skjutställningar, målskjutning

– PKM-jägare: utbildning i vapenhantering: laddning, säkerhet, målskjutning

1400-1730 Grundläggande övningar på skjutbanan

– 15 skott +15 skott  knästående och liggande på 50 m och 100 m med automatkarbin

– PKM-introduktionsskjutningar genomfördes inte på grund av brist på ammunition

Onsdag:

0600-2400 Terrängövning

– marsch till övningsområdet, undervisning i inspektion av 5 m/25 m, inrättande av , undervisning i kontrollpost, inspektion av fordon och personal, inrättande av patrullbas.

Torsdag:

0000-1730 Fältövning

– Upprättande och underhåll av kontrollpost, övning av fordonskontroller, marsch tillbaka

Fredag:

0630-0830 antennlöpning

– Spring till och från antennerna på en närliggande kulle, cirka fyra kilometer, utrustad med kamouflage och automatkarbin.

0830-1030 Lektion i EOD-stöd för strid

– Lektion om sprängämnen och ammunition som ges av en tyskutbildad EOD-avdelning

1030-1230 Lektion i gruppbakhåll

1530-1730 Gruppövning i bakhåll

Lördag:

0630-0830 Närstridsutbildning

– Slagträning (litauisk underofficer) och militär brottning

0830-0930 Utbildning i första hjälp

– Förbandsutbildning

0930-1030 LOAC-lektion (lagen om väpnade konflikter)

1030-1230 Upprättande av en kontrollpunkt med fordon

Shopping Cart
Scroll to Top