ENGLISH/SVENSKA YK13

CROATIA – UNPROFOR

Duration: February 1992 – March 1995

Area of activity: Croatia, Bosnia-Herzegovina, Yugoslavia (Serbia and Montenegro) and Macedonia (FYROM).

Headquarters: Zagreb, Croatia

Finns involved: 1992-1993

Finns served: 542 soldiers

Following the civil war that broke out in the former Yugoslavia in 1991, the UN established the peacekeeping operation UNPROFOR in 1992. Its task was to supervise the withdrawal of Yugoslav troops from the demilitarised areas in Croatia designated by the UN. As the fighting spread to Bosnia-Herzegovina, UNPROFOR’s mandate was extended to ensure that the air route to Sarajevo remained open and humanitarian aid reached the civilian population. One of the longest air bridges in the world was maintained to supply the city of Sarajevo for more than three years until the end of the war.

The peacekeeping force was also tasked with monitoring the ceasefire between the different sides. Finland sent a construction battalion to assist the operation in March-April 1992. It was repatriated from Croatia in July 1993. UNPROFOR also employed 12 Finnish military observers. 

In total 542 Finns served in the operation. In January 1993 a decision was taken to send a joint Nordic battalion to Macedonia. The battalion’s task was to demonstrate the UN presence in the area, to monitor the situation and to report on its findings. The initial strength of the Finnish company in Macedonia was 214. The operation was split from UNPROFOR into a separate operation (UNPREDEP) in 1994.

KROATIEN – UNPROFOR

Tid: februari 1992 – mars 1995

Verksamhetsområde: Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Jugoslavien (Serbien och Montenegro) och Makedonien (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien).

Stab: Zagreb, Kroatien

Finländare som deltog: 1992-1993

Finländare i tjänst: 542 soldater

Efter inbördeskriget som bröt ut i f.d. Jugoslavien 1991 inrättade FN 1992 den fredsbevarande operationen UNPROFOR. Dess uppgift var att övervaka tillbakadragandet av jugoslaviska trupper från de demilitariserade områdena i Kroatien som FN hade fastslagit. När striderna spred sig till Bosnien-Hercegovina utvidgades UNPROFOR:s mandat till att säkerställa att luftvägen till Sarajevo förblev öppen och att humanitär hjälp nådde civilbefolkningen. En av världens längsta luftbroar upprätthölls för att försörja staden Sarajevo under mer än tre år fram till krigsslutet.

Den fredsbevarande styrkan hade också till uppgift att övervaka vapenvilan mellan de olika sidorna. Finland skickade en byggbataljon för att bistå operationen i mars-april 1992. Den hemförlovades från Kroatien i juli 1993. UNPROFOR hade därtill 12 finska militärobservatörer.

Sammanlagt deltog 542 finländare i operationen. I januari 1993 fattades beslut om att sända en gemensam nordisk bataljon till Makedonien. Bataljonens uppgift var att visa FN:s närvaro i området, att övervaka situationen och att rapportera. Det finska kompaniets styrka i Makedonien var från början 214 man. 1994 avskildes operationen från UNPROFOR till en separat operation (UNPREDEP).

Shopping Cart
Scroll to Top