ENGLISH/SVENSKA YK17

CYPRUS – UNICYP

Area of activity: island of Cyprus

Headquarters: Nicosia

Started: 1964

Operation strength: 1200 soldiers, 50 police and 150 civilian staff

Finns served: 10034

UNFICYP was established by the UN Security Council in 1964 to prevent violence between the Greek Cypriot and Turkish Cypriot populations. The invasion of Cyprus by the Turkish army in 1974 led to the partition of the island and the separation of parts of the island within a security zone where only UNFICYP has jurisdiction.

The operation is still ongoing in the absence of a political solution, but the situation on the divided island has been peaceful in military terms. UNIFICYP has been twice under Finnish command. General Armas-Eino Martola led the operation from 1966 to 1969 and Major General Ahti Vartiainen from 1994 to 1996.

Background to the crisis – a divided island

After the island’s  independence from Britain in 1960 disagreements between the island’s Greeks and Turks escalated to an armed conflict in 1963. The island had long been the focus of dispute between two powers, one wanting the island to be annexed to Turkey, the other to Greece. The decision to establish a peacekeeping operation was taken at the UN in March 1964.

After Turkey’s invasion in June 1974, the UN peacekeeping force was subjected for the first time to a massive military action. However, under international pressure, Turkey withdrew, but took control of almost 40% of the island.

CYPERN – UNICYP

Verksamhetsområde: Cypern

Stab: Nicosia

Inleddes: 1964

Operativ styrka: 1200 soldater, 50 poliser och 150 civilanställda

Finländare som tjänstgjort: 10034

UNFICYP inrättades av FN:s säkerhetsråd 1964 för att förhindra våld mellan den grekcypriotiska och den turkcypriotiska befolkningen. Den turkiska arméns invasion av Cypern 1974 ledde till att ön delades och att delar av ön separerades med en säkerhetszon där endast UNFICYP har jurisdiktion.

Operationen pågår fortfarande i avsaknad av en politisk lösning, men situationen på den delade ön har varit fredlig militärt. UNIFICYP har två gånger stått under finskt befäl. Generalen av infanteriet  Armas-Eino Martola ledde operationen från 1966 till 1969 och generalmajor Ahti Vartiainen från 1994 till 1996.

Bakgrunden till krisen – en delad ö

Efter självständigheten från Storbritannien 1960 eskalerade meningsskiljaktigheterna mellan öns greker och turkar till en väpnad konflikt 1963. Ön hade länge varit föremål för dispyter mellan två mäktiga krafter, där den ena ville att ön skulle annekteras av Turkiet och den andra av Grekland. Beslutet att upprätta en fredsbevarande insats fattades av FN i mars 1964.

När Turkiet inledde sin invasion i juni 1974 utsattes FN:s fredsbevarande styrka för första gången för massiva militära insatser. Under internationellt tryck drog sig dock Turkiet tillbaka, men tog kontroll över nästan 40% av ön.

Shopping Cart
Scroll to Top