ENGLISH/SVENSKA YK19

LINNAMURROT and the Holy City of Jerusalem

Saku Linnamurto/Peacekeepers  Magazine 2016

IN JANUARY 2002, I received an unexpected call at my workplace from the UN Training Centre in Niinisalo. A friendly female voice asked if I would be available to serve as a military observer in the Middle East during the last rotation of the year. I said that I didn’t think I had an application for a standby team in hand, to which the lady replied that I did not, but we were currently identifying potential candidates for the upcoming mission and your name was on the list. I promised to get back to her the next day. That evening I told my wife about the enquiry and asked what she thought. With the pragmatism of a spouse who had been to the Middle East with me twice before she replied that some will go and some will not and you seem to be one of the first. What a wife, I thought. When my employer saw no reason why I couldn’t be deployed, I made myself available.

The November Father’s Day my wife and our children Martta and Paavo took me from the Savonlinna bus station to the bus for Helsinki-Vantaa airport. Their eyes were shiny from more than just the rain, and the Father’s Day atmosphere was not the happiest for me either. However as planned, we agreed that I would pick them up in Lebanon on my first leave and before that I should find the family an apartment in the ancient town of Tyre. But it didn’t work out that way. The clouds of war were hanging over the Middle East and shortly after my arrival in Lebanon the UN ordered all family members in the region to be evacuated from the area. Another Gulf War was on its way.

We military observers continued our work in patrols and as observers. After five months I was posted to the International Headquarters in Jerusalem. I agreed with my family that they would come to Jerusalem as soon as the situation allowed it. Quickly, the UNIFIL engineers came in to clear the area.

LEBANESE MINES AS A THREAT TO THE BASE

During the last week of my service in Lebanon, I was acting as a patrol leader when, in the middle of a drive, a local shepherd waved our car to stop. Our interpreter asked what he wanted to know. The interpreter told us with a serious face that there were mines under the road in front of us. I said that this could not be true because the road was marked free of mines on all patrol maps and we had driven the route dozens of times before. Leaving my  driver to guard the vehicle, I took a camera from our car and went with the interpreter to check the place the shepherd had pointed out. Sure enough, there are three old anti-tank mines neatly lined up on the left and right side of the road. Directly under the driveway were the remaining four ornaments. We stopped the patrol there and I made a rather loud radio contact with the staff operations office. Unusually quickly, UNIFIL engineers came in to clear the area.

Fortunately, the clay-based soil had hardened over the mines into a sort of dense concrete cake. The weight of our vehicle had not been sufficient to activate the igniter of the mines. If the mines had exploded our unarmoured vehicle would not have made it. In the evening the entire observerpersonnel took an extra birthday cognac

THE FAMILY FINALLY PRESENT

As evacuation orders were being lifted the family arrived in Jerusalem in May 2003. The most memorable period of this mission began. Unlike other offices the work in the operational office of the headquarters was a 24/7 job, night shifts and 04.00 a.m. shifts took their toll, but this was balanced by longer periods of uninterrupted leave for the officers. My family and I made full use of the leaves. Life in the centre of Israel’s three parts of the world was in many ways inspiring compared to working in the border areas.

Life in the Holy City was not without its problems. Violence and suicide attacks on buses, restaurants and bus stops were common  in Israel following the second Palestinian uprising (Intifada). Preparing for unrest  was routine in our own daily lives. We didn’t drive our car between two local buses at traffic lights and the family was split in two at security checkpoints in shopping centres. One half of the family queued in a different queu to the other. Otherwise, we enjoyed the beauties of the Middle East in full. Swimming trips to Tel Aviv’s incredible sandy beaches and the Dead Sea, visits to our old 92-93 hometown of Tiberias, holiday trips via the West Bank to Jordan and on to Damascus, Tyre and Beirut were memorable experiences for life.

In this anniversary year of peacekeeping, all of us veterans of crisis management will remember and thank our families and friends for their support.

LINNAMURROT och den heliga staden Jerusalem

Saku Linnamurto/Fredsbevararnas festtidning 2016

I JANUARI 2002 fick jag ett oväntat samtal till min arbetsplats från FN:s utbildningscenter i Niinisalo. En vänlig kvinnoröst frågade om jag skulle vara tillgänglig för militära observatörsuppgifter i Mellanöstern under årets sista rotation. Jag sade att jag inte trodde att jag hade någon ansökan till ett beredskapsteam i kraft, varpå den som ringde svarade att jag inte hade det men vi identifierar för närvarande potentiella kandidater för det kommande uppdraget och ditt namn fanns med på listan. Jag lovade att återkomma till henne nästa dag. Samma kväll berättade jag för min fru om denna förfrågan och undrade vad hon tyckte. Med pragmatismen hos en maka som hade varit i Mellanöstern med mig två gånger tidigare sade hon att vissa kommer att åka och vissa kommer inte att göra det. Du verkar höra till de förstnämnda. Vilken fru, tänkte jag. När min arbetsgivare inte såg någon orsak till varför jag inte skulle kunna åka, ställde jag mig till förfogande.

Farsdagsmorgonen i november var regnig när min fru och våra barn Martta och Paavo tog mig från busstationen i Nyslott till bussen för Vanda flygplats. Följeslagarnas ansikten var glänsande av mer än bara regnet, och farsdagsstämningen var inte heller den mest muntra för mig. Som planerat kom vi dock överens om att jag skulle hämta dem i Libanon under min första tjänstledighet och innan dess hitta en lägenhet åt familjen i den antika staden Tyre. Men det blev inte så. Krigsmolnen började åter hopa sig över Mellanöstern och kort efter min ankomst till Libanon beordrade FN alla familjemedlemmar som redan befann sig i regionen att flytta från operationsområdet. Ett nytt Gulfkrig var på väg.

Vi militära observatörer fortsatte vårt arbete med patrullering och observation. Efter fem månader blev jag förflyttad till det internationella högkvarteret i Jerusalem. Med familjen kom jag överens om att de skulle resa till Jerusalem så snart situationen tillät det. Jag började vidta åtgärder för att flytta till den nya orten. 

LIBANESISKA MINOR ETT HOT MOT HÖGKVARTERET

Under den sista veckan av min tjänstgöring i Libanon fungerade jag som patrulledare när en lokal herde mitt under en bilfärd vinkade åt vår bil att stanna. Vår tolk frågade vad han ville veta. Tolken berättade med allvarlig min att det fanns minor under vägen framför oss. Jag sa att det inte kunde vara sant eftersom vägen var markerad fri från minor på alla patrullkartor och vi hade kört sträckan dussintals gånger tidigare. Jag lämnade min underordnade chaufför för att vakta fordonet, tog en kamera från vår bil och gick tillsammans med tolken för att kontrollera den plats som herden hade pekat ut. Mycket riktigt finns det tre gamla pansarminor prydligt uppradade på vänster och höger sida av vägen. Direkt under uppfarten fanns de återstående fyra prydnaderna. Vi avbröt patrulleringen där och jag tog en ganska högljudd radiokontakt med stabens operativa byrå. Ovanligt snabbt kom UNIFIL:s pionjärer in för att rensa området.

Lyckligtvis hade den lerbaserade jorden hårdnat över minorna till ett slags tät betongkaka. Vikten av vårt fordon hade inte varit tillräcklig för att aktivera tändningen på minorna. Om minorna hade exploderat skulle vårt obepansrade fordon inte ha klarat sig. Livet hänger ibland på en skör tråd. På kvällen fick hela personalen en extra födelsedagkonjak!

FAMILJEN ÄNTLIGEN PÅ OMRÅDET

När evakueringsordern hävdes anlände familjen till Jerusalem i maj 2003. Den mest minnesvärda perioden av detta uppdrag började. Till skillnad från andra staber var arbetet på stabens operativa avdelning aktiv dygnet runt. Nattskift och skift från 04.00 på morgonen tog ut sin rätt men detta uppvägdes av längre perioder av oavbruten ledighet. Min familj och jag utnyttjade dem till fullo. Livet i centrum av Israels tre religioner var på många sätt inspirerande jämfört med att arbeta vid gränsen.

Naturligtvis var vardagen  i den heliga staden inte heller problemfritt eftersom våld och självmordsattacker mot bussar, restauranger och busshållplatser var vanliga inom Israels gränser efter det andra palestinska upproret (Intifadan). Beredskapen hörde också till rutinerna i vårt eget dagliga liv. Vi körde inte vår bil mellan två lokala bussar vid trafikljus och familjen delades upp vid säkerhetskontroller i köpcentrum. Den delade familjen köade i var sin ända av kön. Annars njöt vi till fullo av Mellanösterns skönhet. Badresor till Tel Avivs otroliga sandstrand och Döda havet, besök i vår gamla hemstad Tiberias från 92-93, semesterresor via Västbanken till Jordanien och vidare till Damaskus, Tyre och Beirut var minnesvärda upplevelser.

Under detta jubileumsår för fredsbevarande insatser bör alla vi veteraner inom krishantering minnas och tacka våra familjer och vänner för deras stöd.

Shopping Cart
Scroll to Top