ENGLISH/SVENSKA YK20

MACEDONIA – UNPROFOR, UNPREDEP

Area of activity: Macedonia (FYROM, Former Yugoslav Republic of Macedonia)

Headquarters: Skopje

Duration: March 1993 – February 1999 (Own operation 1995)

Finns involved: 1993-1999

Finns served: 2364

In January 1993, the decision was taken to deploy a joint Nordic battalion, NORDBATT, consisting of Finnish, Swedish, Norwegian and Danish troops to Macedonia.

The battalion’s task was to demonstrate the UN presence on the borders with Albania and Yugoslavia to monitor developments and to report on any situation that might threaten peace in the region.

In 1995, the Macedonian operation was separated from UNPROFOR in Croatia, Bosnia-Herzegovina and Yugoslavia and was renamed UNPREDEP.

The previous year, after Sweden and Norway had moved their companies out of Macedonia, Finland had increased the number of its own personnel to a full battalion.

UNPREDEP, which focuses on monitoring and surveillance, is an example of preventive peacekeeping. The presence of American troops and a joint Nordic battalion on the borders with Serbia and Albania, which had declared independence from Macedonia, acted as a military deterrent and prevented more significant clashes.

The operation ended in spring 1999. Its continuation was vetoed by China under the UN Security Council’s UNPREDEP.

MAKEDONIEN – UNPROFOR, UNPREDEP

Verksamhetsområde: Makedonien (FYROM, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien)

Stab: Skopje

Tid: mars 1993 – februari 1999 (egen verksamhet 1995)

Finländare som deltagit: 1993-1999

Finländare i tjänst: 2364

I januari 1993 fattades beslut om att sända en gemensam nordisk bataljon, NORDBATT, bestående av finländska, svenska, norska och danska trupper till Makedonien.

Bataljonens uppgift var att demonstrera FN:s närvaro vid gränserna mot Albanien och Jugoslavien, att övervaka utvecklingen och att rapportera om alla situationer som kunde hota freden i regionen.

1995 separerades den makedonska insatsen från UNPROFOR i Kroatien, Bosnien-Hercegovina och Jugoslavien och döptes om till UNPREDEP.

Året innan efter att Sverige och Norge hade flyttat sina kompanier från Makedonien, hade Finland ökat sin egen personal till storleken av en bataljon.

UNPREDEP, som fokuserar på kontroll och övervakning är ett bra exempel på förebyggande fredsbevarande verksamhet. Närvaron av amerikanska trupper och en gemensam nordisk bataljon vid gränserna till Serbien och Albanien vilka hade förklarat sig självständiga från Makedonien, fungerade som avskräckning och förhindrade mer betydande sammanstötningar.

Operationen avslutades våren 1999. Kina lade in sitt veto mot en fortsättning inom ramen för FN:s säkerhetsråds UNPREDEP.

Shopping Cart
Scroll to Top