ENGLISH/SVENSKA YK22

MINUSMA operation in autumn 2016 

Captain Timo Kantalainen 

In October 2016 a total of eight Finnish peacekeepers served in two crisis management operations in Mali. In the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), four officers and one non-commissioned officer worked in Camp Bifrost and one officer in Supercamp. The bases were located in the capital Bamako near the international airport, on opposite sides of the runway. The total strength of the operation was just over 13 000, of whom some 10 600 were soldiers and just under 1 300 police officers. There were also 1,300 international and local civilians. MINUSMA’s mission is to support the legitimate government of Mali in achieving and maintaining a secure environment for the reconstruction of the country, the implementation of the reconciliation plan and the consolidation of democratic structures as well as to assist the government throughout the country. 

The European Union Training Mission (EUTM) included one officer and one non-commissioned officer on training duties. They were based in Koulikoro, 60 km from Bamako. Soldiers from 23 countries participated in the operation, with a maximum total strength of around 550. The maximum number of Finnish soldiers was 12. 

EUTM’s mission is to support the Malian Armed Forces (MAF) by providing training and advice to enable the Mali Armed Forces to regain control of the territorial integrity of the whole of Mali and to bring the northern part of Mali under government control. 

Prior to the launch of the operation it had become clear that the Mali operation was perhaps the most dangerous of the ongoing UN operations. There is serious unrest in the central and northern parts of Mali, with terrorist attacks in the capital in the south.  We Finns working for the UN were mainly on staff duties, but we were constantly on the move outside the camps for various negotiations and other tasks. From time to time we also visit areas in the north where there are almost daily losses of life for the various parties involved. Even this year, more than 30 UN peacekeepers have been killed in duty. 

The demanding nature of the tasks and the long working hours kept us from thinking about the potential dangers of service. Every Finn serving here also relies on modern protective equipment and complies with the safety regulations so any unfortunate incidents are not considered very likely. 

Mali is a very interesting country to serve in with natural conditions ranging from the Sahara desert to savannahs and almost tropical forests. Africa’s third largest river, the Niger, also flows through the capital. Mali has a population of over 16 million, almost half of whom are Bambara. They live mainly in the south and around the capital. There are many other ethnic groups. The northern Sahara desert is inhabited by Tuareg pastoralists and Arabic-speaking Moors. In the central part of the country there are for example  Fulani, Songhai and Dogon. In the south and west also Mandinkas. 

Before the unrest in the country, Mali was a popular tourist destination. Destinations included the old cities of Timbuktu and Djenne with their temples and the Bandiagara cliffs in the Dogon region. Cruises on the Niger River were also possible. 

The peacekeepers have free time on Sundays when Bamako offers the opportunity to explore the various sights and local life. However, one gets tired of life in a chaotic city very quickly, so the most popular leisure spots are the few hotel swimming pools.

MINUSMA-insatsen hösten 2016 

Kapten Timo Kantalainen 

I oktober 2016 tjänstgjorde sammanlagt åtta finländska fredsbevarare i två krishanteringsoperationer i Mali. I FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA, United Nations Multidimensional lntegrated Stabilization Mission in Mali) arbetade fyra officerare, en underofficer på Camp Bifrost och en officer på Supercamp. Baserna var belägna i huvudstaden Bamako nära den internationella flygplatsen på motsatta sidor av landningsbanan. Den totala styrkan i operationen var drygt 13 000 man, varav cirka 10 600 soldater och knappt 1 300 poliser. Det fanns ytterligare 1 300 internationella och lokala civila. MINUSMA:s uppdrag är att stödja Malis legitima regering i att uppnå och upprätthålla säkra förhållanden för återuppbyggnaden av landet, genomförandet av försoningsplanen och konsolideringen av demokratiska strukturer samt att stöda regeringens inflytande i hela landet. 

Europeiska unionens utbildningsuppdrag (EUTM) omfattade en officer och en underofficer med utbildningsuppdrag. De var baserade i Koulikoro, 60 km från Bamako. Soldater från 23 länder deltog i operationen, med en maximal total styrka på cirka 550. Det maximala antalet finska soldater var 12. 

EUTM:s uppdrag är att stödja Malis väpnade styrkor (MAF) genom att tillhandahålla utbildning och rådgivning för att göra det möjligt för Malis styrkor att återta kontrollen över hela Mali och att få den norra delen av Mali under bättre kontroll. 

Innan operationen inleddes hade det blivit klart att operationen i Mali kanske var den farligaste av de pågående FN-operationerna. Det råder allvarliga oroligheter i de centrala och norra delarna av Mali med återverkningar på huvudstaden i söder, till exempel i form av terroristattacker.  Vi finländare som arbetar för FN är huvudsakligen i stabsuppgifter men vi är ständigt på resande fot utanför lägren för olika förhandlingar och andra uppdrag. Då och då besöker vi också områden i norr där det nästan dagligen sker förluster av människoliv bland de inblandade parterna. Redan i år har mer än 30 fredsbevarande FN-soldater dödats i tjänst. 

De krävande arbetsuppgifterna och de långa arbetstiderna gör att vi inte tänker på de potentiella farorna i tjänsten. Alla finländare som tjänstgör här använder också modern skyddsutrustning och följer säkerhetsföreskrifterna. 

Mali är ett mycket intressant land att tjänstgöra i med olika naturförhållanden som sträcker sig från den torra Saharaöknen till savanner och nästan tropiska skogar. Afrikas tredje största flod Niger, flyter också genom huvudstaden. Mali har en befolkning på över 16 miljoner varav nästan hälften är bambara. De bor huvudsakligen i söder och runt huvudstaden. Det finns många andra etniska grupper. I norra Saharaöknen bor tuaregiska boskapsskötare och arabisktalande morer. I den centrala delen av landet finns t.ex. fulani, songhai och dogon. I söder och väster bor också mandinkor. 

Innan oroligheterna i landet var Mali också ett populärt turistmål. Resmål var de gamla städerna Timbuktu och Djenne med sina tempel och Bandiagara-klipporna i Dogon-regionen. Kryssningar på Nigerfloden var också möjliga. 

De fredsbevarande styrkorna har ledigt på söndagar då Bamako erbjuder möjlighet att utforska de olika sevärdheterna och det lokala livet. Man tröttnar dock snabbt på livet i den kaotiska staden så de mest populära fritidsplatserna blev de fåtaliga hotellpoolerna.

Shopping Cart
Scroll to Top