ENGLISH/SVENSKA YK26

NOBEL PEACE PRIZE 1988 

The UN peacekeeping force was awarded the Nobel Peace Prize in 1988. There are around half a million UN peacekeepers from 53 countries worldwide who are eligible for the prize. There are about 20,000 Finnish peacekeepers who served in the UN peacekeeping mission in 1988 or before. 

The Nobel Committee argued that peacekeeping forces maintain one of the fundamental elements of the UN, promoting international peace and security. In extremely difficult circumstances, the United Nations peacekeeping force has helped to defuse tensions in situations where a ceasefire has been negotiated but no peace agreement has yet been concluded. In such situations, the UN force represents the international community’s stated desire to achieve peace through negotiation and its presence has been instrumental in bringing about the peace negotiations. 

Through their activities, peacekeeping forces have made an important contribution to putting the basic tenets of the UN into practice. This has made the UN a more important player in the world and has increased confidence in it. 

The Peacekeeping troups has recruited young people from many nations who in keeping up with their ideals, have volunteered for demanding and dangerous service for peace. The Nobel Committee considers their actions to be a particularly valuable way of realising the UN’s objectives.

NOBELS FREDSPRIS 1988 

FN:s fredsbevarande styrka tilldelades Nobels fredspris 1988. Det finns cirka en halv miljon fredsbevarande FN-soldater från 53 länder över hela världen vilka är berättigade till priset. Det finns cirka 20 000 finska mottagare, dvs. fredsbevarare som tjänstgjorde i FN:s fredsbevarande uppdrag 1988 eller tidigare. 

Nobelkommittén motiverade priset med att fredsbevarande styrkor upprätthåller en av FN:s grundläggande funktioner nämligen att främja internationell fred och säkerhet. Under extremt svåra omständigheter har FN:s fredsbevarande styrka bidragit till att minska spänningar i situationer där ett eldupphör har förhandlats fram men inget fredsavtal ännu har ingåtts. I sådana situationer representerar FN-styrkan det internationella samfundets uttalade önskan att uppnå fred genom förhandlingar och dess närvaro har varit avgörande för att få till stånd fredsförhandlingar. 

Genom sin verksamhet har de fredsbevarande styrkorna i hög grad bidragit till att omsätta FN:s grundläggande principer i praktiken. Detta har gjort FN till en viktig aktör i världen och ökat förtroendet för organisationen. 

Fredskåren har rekryterat unga människor från många länder som i enlighet med sina ideal har anmält sig frivilligt till krävande och farlig tjänstgöring för fredens sak. Nobelkommittén anser att deras insatser är ett särskilt värdefullt sätt att förverkliga FN:s mål.

Shopping Cart
Scroll to Top