ENGLISH/SVENSKA YK28

When I was young it started

Martti Tikka

I was in my twenties when my first peacekeeping mission was to the island of Cyprus in the summer of 1972. Less than a year on the ”Paradise island” was also my first trip abroad. It was quite an experience for a young man. From the HF radio station of the battalion headquarters, my pair of fellow peacekeepers and I maintained daily contact with Finland. The use of the telegraph was needed on a daily basis. 

In January 1975, another peacekeeping mission came. This time we flew a little further south, to Egypt. The base was in the city of Suez. The battalion headquarters was located in a residential area isolated by an iron fence which had been occupied by the British. The mission there was the same as in Cyprus, to maintain HF radio communication with Finland to the counter station at the Riihimäki garrison. 

In the summer of 1975, the most memorable event of my peacekeeping career took place. During a night patrol in the area I met some local people from the officers’ quarters who appeared uninvited. Warning shots were fired with the pistol assigned to the mission. The men fled in a hurry  and the looters were not arrested. The next morning the battalion commander promoted the sergeant to the rank of staff sergeant. Students from the local police school had been on a nightly mission.

In 1976 I began my  military career in the Defence Forces in Riihimäki. In 1983 I moved to Niinisalo to the UN Training Centre as a communications officer. That post lasted until the end of 2000, i.e. until retirement age. 

In December 1987 I was called to join the Finnish battalion in Lebanon. I spent a year there as an office officer in the communications centre and in January 1988 I returned to Niinisalo again. During my service in Niinisalo I was able to participate in dozens of inspection missions in ongoing operations. 

From these trips I took thousands of photos and videos in digital format which have been used for a variety of purposes. I have even produced one book of images, Five Peaceful Decades. The aim of this work is to portray through images the tasks, conditions and environment of peacekeepers in various hot spots around the world. 

Later still in 2003 and 2004, I made two week-long filming trips to the UNMEE mission in Eritrea where I could follow  the start and end of that operation. 

I have been fortunate enough to have been able to get to know many different operations and to have been able to document events and situations in these operations.

När jag var ung började det

Martti Tikka

Jag var i tjugoårsåldern när mitt första fredsbevarande uppdrag förde mig till ön Cypern sommaren 1972. Mindre än ett år på  ”paradisön” var också min första utlandsresa. Det var en stor upplevelse för en ung man. Från HF-radiostationen på bataljonsstaben höll jag och mina fredsbevarkolleger kontakt med Finland. Telegrafkunskaper behövdes dagligen. 

I januari 1975 blev det en annan resa som fredsbevarare. Den här gången flög vi lite längre söderut till Egypten. Basen låg i staden Suez. Bataljonsstaben var stationerad i ett bostadsområde som var isolerat av ett järnstängsel och som var i britternas kontroll. Uppdraget där var detsamma som på Cypern. Kontakten till Finland upprätthölls med  HF-radiokommunikationtill motstationen vid Riihimäkis garnison. 

Sommaren 1975 inträffade den mest minnesvärda händelsen i min fredsbevarande karriär. Under en nattpatrullering i området träffade jag några lokalbor från officersbostaden som hade något skumt i görningen. Varningsskott avlossades med den pistol som tilldelats för uppdraget. Personerna flydde i en rasande fart och något byte fick man inte. Nästa morgon befordrade bataljonskommendören serganten till översergant. Elever från den lokala polisskolan hade varit ute på ett nattligt ärende. 

År 1976 inledde jag min militära karriär inom försvarsmakten i Riihimäki. År 1983 flyttade jag till Niinisalo till FN:s utbildningscenter som signalsofficer. Det var logiskt att tjänstgöra i Niinisalo. Den tjänsten varade fram till slutet av 2000, dvs. fram till pensionsåldern. 

I december 1987 kallades jag till den finska bataljonen i Libanon. Där tillbringade jag ett år som byråofficer på kommunikationsavdelningen och sedan i januari 1988 tillbaka till Niinisalo. Under min tjänstgöring i Niinisalo fick jag möjlighet att delta i ett dussintal inspektionsuppdrag i olika operationer. 

Från dessa resor tog jag tusentals foton och videofilmer vilka har använts för olika ändamål. Jag har även producerat en bok med bilder, Five Peaceful Decades. Syftet med detta arbete är att genom bilder och bildtexter skildra de fredsbevarande styrkornas uppgifter, villkor och miljöer i olika brännpunkter runt om i världen. 

Ännu 2003 och 2004 gjorde jag två veckolånga filmresor till UNMEE-missionen i Eritrea. Där fick jag en mängd material som rörde inledningen och avslutningen av den operationen. 

Jag har haft turen att få lära känna många olika operationer och lyckan att få dokumentera händelser och situationer.

Shopping Cart
Scroll to Top