ENGLISH/SVENSKA YK30

FOR PEACE 

– 60 years of Finnish peacekeeping 

Finland has been involved in international peacekeeping since December 1956, when the first Finnish peacekeepers left for the UNEF 1 mission in Suez. The objectives of this participation were to strengthen Finland’s international status and neutrality policy, as a recent member of the UN, and to support our active peace-oriented security policy. 

Peacekeeping and international crisis management have had a significant impact on Finland’s international position. During the Cold War the policy of neutrality became Finland’s trump cards supporting its active participation in peace-building, mediation and UN peacekeeping operations. Since the 1990s, Finland has also actively participated in NATO and European Union-led military crisis management operations and in one OSCE military crisis management operation. 

In the six decades since Suez, some 45 000 Finns have served in more than 40 peacekeeping and crisis management operations in the Middle East, Africa, Asia and Europe. Through both peacekeeping forces and significant individual contributions Finland has been able to support the stabilisation of crisis areas around the world. And the work continues. The Act on Military Crisis Management (2006) states Finland’s current activities in support of peace: 

”Finland may participate in international military crisis management mandated by the United Nations Security Council or, exceptionally, in other international military crisis management operations aimed at maintaining or restoring international peace and security or supporting humanitarian relief operations or protecting the civilian population, taking into account the purposes and principles of the Charter of the United Nations and other rules of international law.” 

THE EXHIBITION IS A TRIBUTE TO ALL FINNISH PEACEKEEPERS!

FÖR FRED 

– 60 år av finländsk fredsbevarande verksamhet 

Finland har deltagit i internationell fredsbevarande verksamhet sedan december 1956, då de första finländska fredsbevararna åkte till UNEF 1:s uppdrag i Suez. Syftet med deltagandet var att stärka Finlands internationella ställning och neutralitetspolitik, eftersom Finland just hade blivit medlem i FN, samt att stödja vår aktiva fredsorienterade säkerhetspolitik. 

Fredsbevarande verksamhet och internationell krishantering har haft en betydande inverkan på Finlands internationella ställning. Under det kalla kriget blev neutralitetspolitiken Finlands trumfkort och stödde dess aktiva deltagande i fredsbyggande, medling och FN:s fredsbevarande operationer. Sedan 1990-talet har Finland också aktivt deltagit i militära krishanteringsoperationer under Natos och Europeiska unionens ledning och i en militär krishanteringsoperation under OSSE:s ledning. 

Under de sex decennier som gått sedan Suez har omkring 45 000 finländare tjänstgjort i mer än 40 fredsbevarande operationer och krishanteringsoperationer i Mellanöstern, Afrika, Asien och Europa. Genom både fredsbevarande styrkor och betydande individuella bidrag har Finland kunnat stödja stabiliseringen av krisområden runt om i världen. Och arbetet fortsätter. Lagen om militär krishantering (2006) fastställer Finlands nuvarande verksamhet för att stödja fred: 

”Finland kan delta i internationell militär krishantering på uppdrag av Förenta nationernas säkerhetsråd eller undantagsvis, i annan internationell militär krishantering i syfte att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet eller stödja humanitära hjälpinsatser eller skydda civilbefolkningen med beaktande av syftena och principerna i Förenta nationernas stadga och andra folkrättsliga lagar.” 

UTSTÄLLNINGEN ÄR EN HYLLNING TILL ALLA FINSKA FREDSBEVARARE!

Shopping Cart
Scroll to Top