ENGLISH/SVENSKA YK31

Explosion near the base

Pasi Lehtinen/lltalehti 1.6.2007

Two Finnish and four Norwegian peacekeepers left the Maimana base in Afghanistan on Wednesday last week. The group, which was on foot, was accompanied by Norwegian medical staff and one interpreter. The purpose of the group was to walk to a nearby clinic. They had been invited to celebrate the clinic’s project. A roadside artillery shell exploded only about 100 metres from the base. Fifteen minutes after the explosion peacekeepers at the Malmana base had evacuated the wounded. 29-year-old Petri Tapio Immonen died about an hour later in the field hospital despite treatment. First aid was also given by another Finnish peacekeeper in the group who survived without physical injuries.

”What should not have happened, has happened. Grief and pain have entered our hearts”, the words of field pastor Vesa Aurén began a short devotional yesterday at Helsinki Airport. The coffin of Sergeant Petri Immonen who died in Afghanistan, had been carried to the car to the tones of the Narva march. The coffin bearers were Immonen’s colleagues from the Border Guard. Afterwards, the relatives stood in silence for a moment next to the coffin. Maimana’s fellow peacekeepers had made a special book in Immonen’s memory.

– One of the group member is not with us any longer. He was always ready to help. An honest hunter and a soldier. We will miss you,” Aurén quoted the soldiers’ thoughts. Others who were part of the fatal foot patrol had written words of thanks to the 29-year-old.

– Thank you, you saved my life. I will never forget you,” one message, written in English, said.

– You paid the ultimate price and saved the lives of others. That’s all I can give you,” Aurén concluded.

An artillery shell set as a roadside bomb exploded right next to a football stadium last week in the town of Maimana. The main force of the explosion was directed at Immonen who was assigned to act as a security guard for various convoys. According to the Finnish commander in Maimana, Immonen was ”one of the best”.

– Within a few days he was familiar with the task, Aurén conveyed the commander’s sentiments. Home and family were important to Immonen from Kouvola.

– When he returned to Afghanistan from his leave in Finland, he sent a text message to his friends: ”I am  finally home.” Now a small group has escorted the brother home to Finland. To his relatives and to the homeland,” Aurén said at the end of the ceremony which lasted about 20 minutes. The funeral home’s car quietly pulled away as thethe Pori march was played. The ceremony was also attended by representatives of the state administration and the armed forces. Among them were Anne Holmlund, Minister of the Interior affairs and Risto Volanen, State Secretary at the Prime Minister’s Office.

Explosion nära basen

Pasi Lehtinen/lltalehti 1.6.2007

Två finländska och fyra norska fredsbevarare lämnade Maimana-basen i Afghanistan på onsdagen förra veckan. I sällskapet som rörde sig till fots ingick norsk sjukvårdspersonal och en tolk. Syftet var att gå till en närliggande klinik dit man hade hade blivit inbjuden för att fira att klinikens rehabiliteringsprojekt hade kommit halvvägs. En artillerigranat vid vägkanten exploderade bara cirka 100 meter från basen. Femton minuter efter explosionen hade fredsbevararna på Malmanabasen evakuerat de skadade. 29-årige Petri Tapio Immonen dog cirka en timme senare på fältsjukhuset trots akut behandling. Första hjälpen gavs också av en annan finsk fredsbevarare i gruppen som klarade sig utan fysiska skador.

”Det som inte borde ha fått hända har hänt. Sorg och smärta har trängt in i våra hjärtan”, med dessa ord inledde fältpastor Vesa Aurén en kort andakt igår på Helsingfors-Vanda flygplats. Kistan med sergeant Petri Immonen som dog i Afghanistan hade burits till begravningsbyråns bil till tonerna av Narva-marschen en stund tidigare. Kistbärarna var Immonens kolleger från gränsbevakningsväsendet. Efteråt stod de anhöriga tysta en stund bredvid kistan. Maimanas fredsbevarande kamrater hade gjort en särskild bok till minnet av Immonen.

– En  medlem av den sammansvetsade gruppen är nu borta. Han var alltid redo att hjälpa. En pålitlig jägare och en soldat. Vi kommer att sakna dig”, citerade Aurén soldaternas tankar. Andra som var en del av patrullen hade skrivit tackord till 29-åringen.

– Tack, du räddade mitt liv. Jag kommer aldrig att glömma dig”, stod det i ett meddelande, skrivet på engelska.

– Du betalade det yttersta priset och räddade andras liv.  Det är allt jag kan ge dig”, avslutade Aurén.

En artillerigranat som placerats som en vägbomb exploderade precis intill en fotbollsstadion i staden Maimana förra veckan. Explosionens huvudkraft riktades mot Immonen som hade i uppdrag att agera säkerhetsvakt. Enligt den finske befälhavaren i Maimana var Immonen ”en av de bästa”.

– Inom några dagar var han bekant med uppgifterna, Aurén förmedlade befälhavarens känslor. Hem och familj var viktiga för Immonen som kom från Kouvola.

– När han återvände till Afghanistan från sin permission i Finland skickade han ett textmeddelande till sina vänner: ”Jag är äntligen hemma.” Nu har en liten grupp eskorterat brodern hem till Finland. Till hans släktingar och till hemlandet”, sade Aurén i slutet av ceremonin som varade i cirka 20 minuter. Begravningsbyråns bil körde tyst iväg när Gardesmusikkåren spelade Björneborgarnas marsch. I ceremonin deltog även representanter för statsförvaltningen och försvarsmakten. Bland dem inrikesminister Anne Holmlund och Risto Volanen, statssekreterare vid statsrådets kansli.

Shopping Cart
Scroll to Top