ENGLISH/SVENSKA YK33

SINAI – UNEF II

Area of operation: the Suez Canal area and later the Sinai Peninsula

Headquarters: Ismailia

Duration: October 1973 – July 1979 

Finnish soldiers served: 4829 soldiers

The so-called Yom Kippur War broke out between Israel and its neighbours Egypt and Syria in 1973. Egypt invaded the Suez Canal and at the same time Syria invaded northern Galilee. The war ended in a ceasefire that same year. UNEF II was established by a UN Security Council decision. Its mission was to isolate the warring parties from each other and to prevent arms violations by inserting itself between them. The UN force was also to monitor the withdrawal of troops from each side and the compliance of arms limitation agreements.

Finland participated in UNEF II with a battalion throughout its existence. The Finnish, Swedish and Austrian battalions were the first to insert themselves between the fighting parties. Major General Ensio Siilasvuo was appointed commander of the entire operation.

The fighting subsided, tensions eased and peace negotiations gradually became possible. An important step forward was the gathering of Egyptian and Israeli representatives in a tent erected by the Finnish battalion at milepost 101 on the Cairo-Suez road. Siilasvuo addressed the gathering of the military delegations in the tent.

SINAI – UNEF II

Operationsområde: området kring Suezkanalen och senare Sinaihalvön

Stab: Ismailia

Tid: oktober 1973 – juli 1979 

Finska soldater som tjänstgjorde: 4829 soldater

Det så kallade Yom Kippur-kriget bröt ut mellan Israel och dess grannländer Egypten och Syrien 1973. Egypten invaderade Suezkanalen och samtidigt invaderade Syrien norra Galiléen. Kriget slutade med en vapenvila samma år. UNEF II inrättades genom ett beslut av FN:s säkerhetsråd. Dess uppdrag var att isolera de stridande parterna från varandra och att förhindra vapenbrott genom att placera sig mellan dem. FN-styrkan skulle också övervaka tillbakadragandet av trupper från var sitt håll och iakttagandet av avtalen för vapenbegränsning.

Finland deltog i UNEF II med en bataljon under hela dess existens. De finska, svenska och österrikiska bataljonerna var de första som placerade sig mellan de stridande parterna. Generalmajor Ensio Siilasvuo utsågs till befälhavare för hela operationen.

Striderna avtog, spänningarna minskade och fredsförhandlingar blev gradvis möjliga. Ett viktigt steg framåt var när egyptiska och israeliska representanter samlades i ett tält som den finska bataljonen hade rest vid milstolpe 101 på vägen mellan Kairo och Suez. Siilasvuo talade till de militära delegationerna som samlats i tältet.

Shopping Cart
Scroll to Top