ENGLISH/SVENSKA YK38

Area of operation: first the Suez Canal area and the Sinai Peninsula, later Gaza and the Egyptian side of the Israeli-Egyptian border.

Headquarters: Gaza

Duration: November 1956 – June 1967

Number of Finns served: 437

Israel, with French and British support, invaded Egypt in the autumn of 1956 to block President Gamal Abdel Nasser’s project to nationalise the Suez Canal. On 5th November 1956 the UN General Assembly established UNEF I to oversee the hostilities and the withdrawal of Israeli, French and British forces from Egypt.

The UNEF I force of some 5,000 men was deployed to guard the borders of the Gaza Strip, the border between Egypt and Israel and the Sinai coast. UNEF I was tasked with separating the fighting parties and enforcing the ceasefire in the area. The force was also there to monitor demining operations in the Suez Canal area.

President Kekkonen took the decision to participate in the first peacekeeping operation. For many of the men who went to the Suez the war was still fresh in their minds.

Finland, a recent UN member state, participated in the resolution of the Suez crisis between 1956 and 1957 with a company of 437 men. Finland was the first country to be accepted by Nasser to participate in the operation.

When the whole operation was terminated at the request of President Nasser in June 1967 the so-called Six Day War broke out shortly afterwards.

Operationsområde: först området kring Suezkanalen och Sinaihalvön, senare Gaza och den egyptiska sidan av den israelisk-egyptiska gränsen.

Stab: Gaza

Tid: november 1956 – juni 1967

Antal finländare som tjänstgjorde: 437

Israel, med franskt och brittiskt stöd, invaderade Egypten hösten 1956 för att stoppa president Gamal Abdel Nassers projekt att nationalisera Suezkanalen. Den 5 november 1956 inrättade FN:s generalförsamling  UNEF I för att övervaka att fientligheterna upphörde och att de israeliska, franska och brittiska styrkorna drog sig tillbaka från Egypten.

UNEF I-styrkan på cirka 5 000 man sattes in för att bevaka gränserna till Gazaremsan, gränsen mellan Egypten och Israel samt Sinaikusten. UNEF I hade till uppgift att separera de stridande parterna och genomdriva vapenvilan i området. Styrkan skulle också övervaka minröjningsoperationerna i området kring Suezkanalen.

President Kekkonen fattade beslutet att delta i den första fredsbevarande operationen. För många av de män som begav sig till Suez var kriget fortfarande färskt i minnet.

Finland, som nyligen blivit medlem i FN, deltog i lösningen av Suezkrisen mellan 1956 och 1957 med ett kompani på 437 man. Finland var det första landet som accepterades av Nasser att delta i operationen.

När hela operationen avslutades på begäran av president Nasser i juni 1967 bröt det så kallade sexdagarskriget ut kort därefter.

Shopping Cart
Scroll to Top