ENGLISH/SVENSKA YK4

AFGHANISTAN – IN THE GRIP OF MOUNTAINS AND VIOLENCE

Markus Malila

The ISAF mission in Afghanistan, which began in 2001, has been the subject of many changes during its 13-year history. Since the end of the ISAF mission, the work in Afghanistan has been continued since the beginning of 2015 by the training mission Resolute Support.

As the operational situation developed during the different phases of the ISAF operation, the tasks of the Finns in the operation also changed. It is therefore very difficult to caracterise what the experience of serving in Afghanistan is like. The story of a Finnish soldier in Afghanistan is always linked to the time and the particular mission. During the ISAF mission, the work of Finnish peacekeepers in Afghanistan was described as a CIMIC-focused reconstruction, observations in small groups and reconnaissance missions, a stabilisation mission and a training mission.

I served in the ISAF mission between 2007 and 2008. At that time, the mission was moving from the CIMIC activities in Kabul and Finnish operations were being concentrated in the north of the country. I wondered what would be the thing that would unite everyone who had been serving in Afghanistan. I came up with one thing, the smell. Regardless of the mission or situation in which you have served in Afghanistan, you will definitely recognise the smell that met you when you landed and when moving around in Afghanistan. Especially in the cities the smell is a combination of open sewers, burning garbage, fumes and sand dust. That peculiar combination returns to my nose even when I look at old photographs from Afghanistan. My nose also discovered something new while on holiday from Afghanistan. Returning to Finland, especially in the spring, I could recognise the smell of grass and conifers. I wouldn’t recognise that luxury without a year in Afghanistan.

My service in Afghanistan was marked by threat preparedness, the possibility of roadside bombs and firebombs. Furthermore the experience with the local population that were shaped by major cultural differences, concern for my own safety and that of my fellow service men, the close team spirit, international military partnerships and the heat. That is what Afghanistan was for me and I believe for many others.

AFGHANISTAN – I BERGENS OCH VÅLDETS GREPP

Markus Malila

ISAF-insatsen i Afghanistan, som inleddes 2001, har bestått av  många skeden under sin 13-åriga historia. Sedan ISAF-insatsen avslutades har dess arbete i Afghanistan fortsatt genom utbildningsinsatsen Resolute Support som har pågått sedan början av 2015.

Eftersom den operativa situationen utvecklades under ISAF-insatsens olika skeden, förändrades också finländarnas uppgifter under insatsen. Därför är det mycket svårt att entydigt beskriva hur det är att tjänstgöra i Afghanistan. En finsk soldats historia i Afghanistan är alltid kopplad till tiden och uppdraget. Under ISAF-uppdraget beskrevs de finländska fredsbevararnas arbete i Afghanistan som en CIMIC-fokuserad återuppbyggnad, ett observations- och spaningsuppdrag i  små grupper, ett stabiliseringsuppdrag och ett utbildningsuppdrag.

Jag tjänstgjorde själv i ISAF-insatsen mellan 2007 och 2008. Vid den tidpunkten höll operationen på att flytta bort från CIMIC-verksamheten i Kabul och de finska operationerna koncentrerades till norra delen av landet. Jag undrade vad som skulle vara det som förenade alla som hade tjänstgjort i Afghanistan och jag kom på en sak, lukten. Oavsett vilket uppdrag eller i vilken situation du har tjänstgjort i Afghanistan kommer du definitivt att känna igen den lukt som du upplevde när du landade och rörde dig överallt i Afghanistan. Särskilt i städerna är lukten en kombination av öppna avlopp, brinnande sopor, avgaser och sanddamm. Denna märkliga kombination återkommer i mina näsborrar även när jag ser gamla fotografier från Afghanistan. Min näsa upptäckte också något nytt när jag var på semester från Afghanistan. När jag återvände till Finland, speciellt på våren, kunde jag känna lukten av gräs och barrträd. Den lyxen skulle jag inte märka utan ett år i Afghanistan.

På en annan nivå präglades min tjänstgöring i Afghanistan av beredskap, riskerna för vägbomber och brandbomber. Upplevelserna med lokalbefolkningen präglades av stora kulturella skillnader, oro för min egen och mina medarbetares säkerhet, den starka gemenskapen, internationella militära kontakter och hettan. Det är vad Afghanistan var för mig och jag tror för många andra.

Shopping Cart
Scroll to Top