ENGLISH/SVENSKA YK9

THE RANGER – the cornerstone of the Peace Corps

Text by Saku Linnamurto

Throughout the ages, the Finnish crisis management force has been made up of professionals from various fields. Since the start of Finnish peacekeeping in 1956, new professional groups have been added to the force that were unimaginable at the time of the Suez mission. However, one resource has always maintained its fundamental role in peacekeeping missions – the Finnish ranger.

The military skills of this force have been learned through domestic military service, training in the reserve and rotational training. As reservists they have also had the training and skills from their own civilian sector to offer the force. This is a significant difference and often an advantage compared to the purely professional forces of most other countries.

The Finnish ranger has always been a multi-skilled person who, despite the constant technicalisation of military equipment, has maintained his role as the cornerstone of the peacekeeping force. It is a selected force whose international experience is also of great benefit for the defence capabilities of our own country today.

JÄGAREN – hörnstenen bland fredbevararna

Text av Saku Linnamurto

Finlands krishanteringsstyrka har i alla tider bestått av proffesionella från olika områden. Sedan Finlands fredsbevarande verksamhet inleddes 1956 har styrkan utökats med nya yrkesgrupper som var otänkbara vid tiden för Suez-uppdraget. En resurs har dock alltid behållit sin grundläggande roll i fredsbevarande uppdrag – den finska jägaren.

De militära färdigheterna hos denna styrka har förvärvats genom inhemsk militärtjänstgöring, repetitionsutbildning och rotationsutbildning men som reservister har de också haft utbildning och färdigheter från sin egen civila sektor. Detta är en betydande skillnad och ofta en fördel jämfört med de rent professionella styrkorna från de flesta andra länder.

Den finske jägaren har alltid varit en mångsidig och kunnig soldat som trots den ständiga tekniska utvecklingen av militär utrustning bibehållit sin roll som hörnstenen i den fredsbevarande styrkan. Det är en utvald styrka vars internationella erfarenhet också är till stor nytta för vårt eget lands försvarsförmåga i dag.

Shopping Cart
Scroll to Top