ENGLISH/SVENSKA YK5

BOSNIA – IFOR, SFOR

Area of activity: Bosnia and Herzegovina

Headquarters: Sarajevo

Duration: December 1995 – December 1996, currently continuing as SFOR operation

Finnish personnel served: 295 soldiers

The NATO-led IFOR operation, operating under a UN mandate, was given the task to support the implementation of the Dayton Peace Agreement which ended the Bosnian war. Through its continuous military presence, IFOR aimed to prevent hostilities and ensure peace in Bosnia-Herzegovina and also to assist the UN and other international organisations in their work to rebuild the civil society. The Implementation Force (IFOR), which started the peacekeeping operation in Bosnia, had a strength of 60 000. Initially, the Finns were involved in the operation with a construction battalion which was later transformed into a reconnaissance battalion. The battalion, which was part of the Nordic-Polish brigade in the town of Doboj, was given its own area of responsibility in 1998. With the dismantling of SFOR the battalion was repatriated in January 2000.

Participation in the military crisis management operation marked the beginning of a new era of peacekeeping in Finland. IFOR’s rights to use force went beyond self-defence, as UN Resolution 1031 also authorised IFOR to use force to implement the military provisions of the peace agreement. The operation was led by NATO instead of the traditional UN. Participation required an amendment to the peacekeeping law. The current SFOR operation was established after the expiry of IFOR’s mandate in December 1996. It continues IFOR’s tasks.

BOSNIEN – IFOR, SFOR

Verksamhetsområde: Bosnien och Hercegovina

Staben: Sarajevo

Perioden: december 1995 – december 1996, fortsätter för närvarande som SFOR-operation

Finsk personal som tjänstgjort: 295 soldater

Den NATO-ledda IFOR-operationen som verkade under ett FN-mandat hade till uppgift att stödja genomförandet av fredsavtalet i Dayton som avslutade kriget i Bosnien. Genom sin kontinuerliga militära närvaro syftade IFOR till att förhindra fientligheter och säkerställa fred i Bosnien och Hercegovina samt att bistå FN och andra internationella organisationer i deras arbete med att återuppbygga det civila samhället. Implementation Force (IFOR), som inledde den fredsbevarande operationen i Bosnien hade en styrka på 60 000 soldater. Finländarna deltog inledningsvis i operationen med en byggnadsbataljon som senare omvandlades till en spaningsbataljon. Bataljonen som ingick i den nordisk-polska brigaden i  staden Doboj, fick 1998 ett eget ansvarsområde. I samband med indragningen av SFOR hemförlovades bataljonen i januari 2000.

Deltagandet i den militära krishanteringsoperationen markerade början av en ny era för fredsbevarande verksamhet i Finland. IFOR:s rätt att använda våld gick längre än självförsvar eftersom FN:s resolution 1031 också gav IFOR rätt att vid behov använda våld för att genomföra de militära uppgifterna enligt fredsavtalet. Operationen leddes av militäralliansen Nato i stället för av det traditionella FN. Deltagandet krävde en ändring av lagen om fredsbevarande insatser. Den nuvarande SFOR-insatsen inrättades efter det att IFOR:s mandat löpte ut i december 1996. Denna fortsätter att handha IFOR:s uppgifter.

Shopping Cart
Scroll to Top