YK3 AFGHANISTAN

AFGHANISTAN – ISAF

Lead by: NATO

Area of operations: Afghanistan

Started: January 2002

Operation strength: 6,500 troops

Participating countries: 31

Number of Finns served: 365

The mission of ISAF, mandated by the UN Security Council, is to assist the Afghan Interim Administration by establishing stability and security in and around Kabul, the capital of Afghanistan. The mission was taken over by NATO in August 2003. In October 2003, the UN Security Council extended ISAF’s mandate to cover the whole of Afghanistan. Initially, ISAF expanded its operations to Kunduz, in northern Afghanistan, where the German-led Provincial Reconstruction Team (PRT) continues to operate. In early July 2004, ISAF expanded its PRT activities when the British-led PRT Group North West began operating under the ISAF flag. Finland is also taking part in the activities of this PRT unit.

Finland’s participation

Finland’s Civil and Military Cooperation (CIMIC) is a unit under the ISAF Operation Commander and operates throughout the Kabul area. As its name suggests its mission is to manage military-civilian relations. The Finns also assist in assessing the humanitarian situation and coordinating cooperation between aid agencies. In addition, the department implements various aid projects, funded by the Ministry of Foreign Affairs and the European Union, for infrastructure, the school and kindergarten system and medical care.

The Finnish section of the PRT Gp NW consists of both military and civilian professionals in their respective fields. This PRT is based in Northern Afghanistan, Mazar-i-Sharif and Maimana.

In May 2004, a Finnish fire brigade section started operating in Kabul, as part of the Kabul International Airport Fire and Rescue Unit.

AFGHANISTAN – ISAF

Leds av: Nato

Verksamhetsområde: Afghanistan

Inleddes: januari 2002

Operationens styrka: 6 500 soldater

Deltagande länder: 31

Antal finländare som tjänstgjort: 365

ISAF har mandat från FN:s säkerhetsråd att bistå den afghanska interimsadministrationen genom att skapa stabilitet och säkerhet i och omkring Kabul, Afghanistans huvudstad. Uppdraget togs över av Nato i augusti 2003. I oktober 2003 utvidgade FN:s säkerhetsråd ISAF:s mandat till att omfatta hela Afghanistan. Till en början utvidgade ISAF sin verksamhet till Kunduz i norra Afghanistan, där det tyskledda Provincial Reconstruction Team (PRT) fortsätter att verka. I början av juli 2004 utvidgade ISAF sin PRT-verksamhet när den brittiskledda PRT-gruppen North West började arbeta under ISAF:s flagg. Finland deltar också i verksamheten inom denna PRT-avdelning.

Finlands deltagande

Finlands civila och militära samarbete (CIMIC, Civil and Military Cooperation) är en enhet som lyder under ISAF:s operationschef och verkar i hela Kabulområdet. Som namnet antyder är dess uppdrag att hantera militära-civila relationer. Finländarna hjälper också till att bedöma den humanitära situationen och samordna samarbetet mellan hjälporganisationer. Dessutom genomför avdelningen olika biståndsprojekt som finansieras av utrikesministeriet och Europeiska unionen och vilka är inriktade på infrastruktur, skol- och daghemsverksamhet samt sjukvård.

Den finska sektionen av PRT Gp NW består av både militära och civila yrkesmän inom sina respektive områden. Detta PRT är baserat i norra Afghanistan, Mazar-i-Sharif och Maimana.

I maj 2004 inledde en finsk brandkårsenhet sin verksamhet i Kabul som en del av brand- och räddningsenheten vid Kabuls internationella flygplats.

Shopping Cart
Scroll to Top